Articles Comments

Предизвикай правото! » Биоправо, Книги » Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето

Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето

Заглавие: „Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето“

Пълно заглавие: „Сброник доклади от IV Национална конференция „Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето“, 21-22 октомври 2016 г., София“

Автори: Атанас Анов, Александър Бандеров, Стоян Ставру, Аглая Денкова, Любослава Костова, Мариана Караджова, Кристиян Христов, Мария Шаркова, Констанс Хесапчиева, Теодора Карамелска, Маргарита Станкова, Полина Михова, Наджеда Славчева, Божидар Ивков, Маргарита Габровска

СъставителиСтоян Ставру, Маргарита Станкова, Полина Михова

ISBN: 978-954-535-960-6

Дата на издаване: 21-и феврари 2017 г.

Място на издаване: София

Обем: 133 стр. (А4 формат), разпространява се като CD с обложка (корица)

Издателство: НБУ (виж цялата корица)

Свързани статии:

Защо лицето ще надживее тялото – или за технологичното бъдеще на човешката въплътеност?

Алгоритми и технологии – бъдещето на неравенството при достъпа до медицински услуги

Естетична хирургия при деца със Синдром на Даун – проблемът за физическата нормалност като условие за социално включване

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Настоящият сборник включва 13 от докладите, представени на Четвъртата национална годишна конференция по биоетика и биоправоБиоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”, проведена на 21-22 октомври 2016 г. в Нов български университет. Конференцията беше организирана от Фондация за развитие на правосъдието, Професионален сайт “Предизвикай правото” и Департамент “Здравеопазване и социална работа” на Нов български университет.

Конференцията включваше пет тематично обособени панела:

,,Регулации на дистанцията”, където бяха изнесени три доклада: ,,Биоетични и медикоправни аспекти на телемедицината” (докладчик: адв. Д-р Мария Петрова), ,,Медицинската услуга в епохата на Интернет технологиите” (докладчик: гл. ас. д-р Мария Радева, РУ ,,Ангел Кънчев”) и ,,Медицинските социални мрежи като модерни практики в бъдещето – биоетични и правни аспекти” (докладчици: Александра Цветкова, Фондация ,,Либре” и адд. д-р Мария Петрова);

,,Политики от бъдещето: невроетика и невроправо; робоетика и робоправо”, където бяха представени четири доклада: ,,Морално подобрение – биоетичен поглед” (докладчик: ас. Атанас Анов, МУ – Плевен), ,,Алгоритми и технологии – бъдещето на новороденото” (докладчик: Александър Бандеров, СУ), ,,Права на роботите – илюзии и реалност. Новата проекторезолюция на Европейския парламент” (д-р Стоян Ставру, НБУ) и ,,Трансплантация на глава – философски, етични и правни предизвикателства” (доц. Д-р Ася Паскалева, Български център по биоетика);

,,Модерни практики и регулации”, където докладите бяха четири: ,,Социални и етични аспекти на генното инженерство“ (докладчик: Аглая Денкова, СУ), ,,Пол и морално репродуктивно поведение в контекста на дородовите генетични изследвания в женската консултация“ (докладчик: д-р Любослава Костова, ИИОЗ–БАН), ,,АРТ и правото на детето да познава произхода си. Правна уредба в Швейцария“ (докладчик: адв. д-р Марияна Караджова, Женевски университет, Швейцария), ,,Прогноза и поведение при деца, родени на границата на жизнеспособността (22-24 г.с.)“ (докладчик: дм Бояна Петкова, Фондация ,,Макове за Мери”);

,,Модерни практики. Модерни деликти”, където бяха дискутирани четири доклада: ,,От уязвимост към равнопоставеност: (не)възможността за участие в биомедицински изследвания на лица, лишени от свобода като етично и правно предизвикателство“ (докладчик: Кристиян Христов, СУ), ,,Политики и протоколи за поведение при настъпване на нежелано събитие при оказване на медицинска помощ“ (докладчици: адв. Мария Шаркова), ,,Атипичните деликтни искове за нежеланo зачеване и увреден живот – между социалната реалност и правната необходимост“ (докладчик: Христо Кутиев, СУ) и ,,Престъплението екоцид и дали употребата на глифозат отговаря на принципа на предпазливостта“ (докладчик: Мария Пейчева, Империал Колидж, Лондон);

,,Биоетични и биоправни перспективи”, където докладите бяха най-много – шест: ,,Приложение на адаптиран METAP подход за клинично етично консултиране в България“ (докладчик: проф. дмн Силвия Янкуловска, МУ – Плевен), ,,Предизвикателства пред практикуването на сурогатно майчинство“ (докладчик: Констанс Хесапчиева, СУ), ,,Забравете за ковчезите“: холистичната спиритуалност и новите погребални практики“ (докладчик: гл. ас. д-р Теодора Карамелска, НБУ), ,,Нагласи и вярвания при медицински специалисти, свързани със съобщаването на лошата новина“ (докладчик: доц. Маргарита Станкова, гл. ас. д-р Полина Михова, Надежда Славчева, НБУ), „Всеки избор трябва да бъде съгласуван с него…“. Основни характеристики на хроничните заболявания през призмата на биографичните микронаративи на лица с ревматични и мускулно-скелетни болести“ (докладчик: доц. д-р Божидар Ивков, ИИОЗ, БАН) и ,,Грижи в края на живота: правото на детето да знае“ (Маргарита Габровска, СУ).

Както и при предишните три годишни национални конференции по биоетика и биоправо, проведени от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт “Предизвикай правото!” на 18 – 19 октомври 2013 г.,  на 7 – 8 ноември 2014 г. и на 11 – 12 декември 2015 г., като едно от най-ценните постижения следва да бъде посочено утвърждаването на място за общуване и дискусия между специалисти и експерти в различни научни полета: философия, етика, социология, психология, право, медицина, биология, екология, икономика, по въпросите засягащи развитието на медицината и биотехнологиите. Акцентът през 2016 г. беше поставен върху политиките и практиките, които ни изглаждат, че идват от бъдещето, но всъщност вече са част от нашето настояще.

Повечето от докладите, включително заглавията на част от тях, са преработени и допълнени. Пожелавам на всеки изкушен читател приятно четене и ако не откриете своята тема или своята теза в написаното от представените автори – ще Ви очакваме на следващата национална годишна конференция по биоетика и биоправо. Пишете ни на следния адрес: bioconferencebg@gmail.com.

12 февруари 2017 г.                                                           д-р Стоян Ставру

гр. София

Книгата е достъпна свободна и може да бъде изтеглена от следниа адрес: изтегли, както и на този адрес.

Представяне на книгата:

предстои

Related posts:

Filed under: Биоправо, Книги · Tags: ,

Comments are closed.