Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги » Човешкото тяло като предмет на вещни права

Човешкото тяло като предмет на вещни права

Заглавие: „Човешкото тяло като предмет на вещни права“

Автор: Стоян Ставру

ISBN: 978-954-730-474-1

Дата на издаване: 21 март 2008 г.

Място на издаване: София

Обем: 216 стр.

Съдържание: прегледай

Издателство: Сиби

Свързана статия: прегледай

Въведение

Многобройните постижения на научно техническия прогрес, развитието на биотехнологиите и нарастващите възможности на генетиката като наука поставят с все по-голяма актуалност въпросите, свързани с отношението на правото към човешкото тяло. Част от тези въпроси са: Собственик ли е човекът на своето тяло и каква е юридическата съдба на последното след настъпването на смъртта? Каква е властта на близките върху трупа на починалото лице? Какво е съдържанието на властта на човека по отношение на неговото тяло и по-специално може ли той да взема решение за отделянето на части от своето тяло с цел тяхното използване за трансплантация? Какви права има човекът по отношение на съдържащата се в неговите клетки генетична информация? Възможно ли е да се патентова човешкият геном? Какъв е правният статут на клонинга? Как се разрешава конфликта между интересите на майката и интересите на живеещия в нейния организъм ембрион? Възникват ли вещни правоотношения при донорството? Кой може да бъде собственик на отделените от човешкото тяло биологични продукти и могат ли те да бъдат предмет на вещно прехвърлителни сделки?

Посочените въпроси вълнуват модерната юридическа доктрина във всички европейски държави, чиито законодателства предлагат различни разрешения. Част от отговорите на тези въпроси се съдържат и в българското законодателство. Въпреки първоначалното “мълчание” на закона, постепенно бяха уредени не малка част от отношенията, възникващи във връзка с притежаването на човешкото тяло.

Настоящата разработка си поставя за цел да изследва правното положение на човешкото тяло като материален предмет на определени правни отношения – конституционни, патентни и вещно правни. Акцентът, както се посочва и в заглавието на разработката, е върху вещно правния анализ на човешкото тяло и на възможността за разглеждането му като специфична вещ.

В структурно отношение са обособени пет самостоятелни глави. В първите четири от тях са разгледани вещно правните въпроси, свързани, както следва: с живото човешко тяло (Глава І), с човешкия труп (Глава ІІ), с отделените от човешкото тяло органи (Глава ІІІ) и с отделените от човешкото тяло тъкани и клетки (Глава ІV). В началото на всяка от посочените глави са представени съществуващите в сравнително правен план законодателни разрешения и техните коментари от представителите на чуждата правна доктрина. В края на съответната глава е анализирана и съществуващата в българското законодателство правна уредба, отнасяща се до изследваната материя. В последната V-та глава са разгледани модерните теории за собствеността, чрез които се прави опит да се аргументира притежаването на човешкото тяло. Аргументира се и концепцията за притежаваното от всеки човек право на физически суверенитет по отношение на неговото тяло, като се разкриват включените в неговото съдържание елементи (правомощия).

Книгата представлява интерес за практикуващите юристи и лекари, които са ангажирани с полагането на правно регламентирани грижи за човешкото тяло, както и за всички, които проявяват интерес към правните аспекти на отношението на човека към неговото тяло.

От автора

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в някоя от книжарниците на ИК „Сиби“ – виж списък тук.

Ако срещнете затруднения с намирането и закупуването на книгата, може да се обърнете директно към автора.

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги · Tags:

Comments are closed.