Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Монографии, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!", Търговско право » Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството

Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството

Книга № 17 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството“

Автор: Вълчин Даскалов

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-3087-0

Дата на издаване: 29-и декември 2019 г.

Място на издаване: София

Обем: 368 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Свързани статии:

 Проблеми при представителството на дружеството с ограничена отговорност

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Дълги години в Европа управителската отговорност минаваше за „хартиен тигър“ – много страшна на вид, но не можеща да хапе. Дела срещу управители, причинили с поведението си вреди на управляваните от тях дружества почти не се водеха. Рядко някой синдик се осмеляваше да попълва масата на несъстоятелността чрез иск срещу управителя. На 10.12. 2013 г. окръжният съд в Мюнхен осъди дългогодишния финансов управител на Сименс АГ, Хайнц-Йоахим Нойбюргер, да заплати на дружеството сумата от 15 милиона евро обезщетение за причинени вреди поради неосъществен контрол. С 9 от останалите 11 члена на управителния съвет на Сименс са били сключили споразумения за суми между 2,5 и 5 милиона евро. Година по-късно г-н Нойбюргер посегна на живота си. На хартиения тигър бяха пораснали остри зъби.

Предмет на тази книга е отговорността на управителите за вреди, причинени на дружеството. Работата представлява цялостно и задълбочено изследване на управителската отговорност. Акцентът е поставен върху членовете на управителните органи на най-често създаваните капиталови дружества – ООД и АД. Предложен е анализ на правната същност на този вид имуществена отговорност въз основа на особеностите на правните отношенията между членовете на управителните органи и дружествата. Обстойно са разгледани всички правни субекти, които могат да бъдат засегнати от тази отговорност, разгледани са предпоставките, които водят до нейното възникване. Специално внимание е отделено на границите и обема на отговорността – ограничения във времето и размера, както и на възможностите за сключване на спогодби и освобождаване от отговорност от общото събрание на съдружниците/акционерите. Последната глава е посветена на възможностите за реализация на управителската отговорност – предявяване на искове от страна дружеството, от акционери и от кредитори.

Наред с фундаменталната общотеоретична основа, работата има ясно изразена практическа насоченост и предлага анализ на цялата налична актуална съдебна практика по разглежданите въпроси. Изследвана е и съдебна практика от Германия и Австрия.

Авторът, д-р Вълчин Даскалов, е доцент по търговско право в Юридическия факултет на УНСС и дългогодишен преподавател в Института по средно и източноевропейско стопанско право (FOWI), Икономически университет-Виена. Работата е основана и на опита от 25 годишната му адвокатска практика в София.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Related posts:

Filed under: Книги, Монографии, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!", Търговско право · Tags: ,

Comments are closed.