Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Търговско право » Спедиционният договор

Спедиционният договор

Заглавие: „Спедиционният договор“

Автор: Жана Колева

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-2400-8

Дата на издаване: 14-и ноември 2017 г.

Място на издаване: София

Обем: 308 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниевиж тук

Свързани статии:

Проблемни моменти при упражняване правото на законен залог на спедитора

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Монографичното изследване е посветено на спедиционния договор. Последният е от значение за транспортната политика на ЕС. В качеството си на „инструмент” този договор „обслужва” свободното движение на стоки и подпомага функционирането на вътрешния пазар. В монографията е изяснено понятието за спедиционен договор чрез анализ на юридическите елементи в съдържанието на легалното определение, макар то да се характеризира с максимална абстрактност. Направено е сравнение със законодателствата на Германия, Австрия, Франция и Италия, за да се открият „допирните” точки и откроят „разделителните” линии. Подробно се проследява усложнението в предмета на спедиционния договор, продиктувано от високите изисквания на търговската практика. В тази връзка са обсъдени два силно дискутирани в европейски план метода: абсорбционен и комбинационен. Не са пропуснати и разрешенията на soft law в този аспект. Обобщена е съдебната практика по въпроси относно отговорността, а това допринася за съобразяване на поведението на страните в бъдещи подобни отношения.

Книгата е насочена към всеки, който проявява интерес към този специфичен за търговското право договорен институт. Авторът смята, че книгата би била от полза не само за юристи и студенти, но и за тези, които са „потънали в дебрите” на спедиторския бранш.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Представяне на книгата: 28.04.2018 в Пловдив с отзив от събитието в сп. Пловдивски университет, бр. 5 (480), година ХХХVI, 7 юни 2018 г.

Filed under: Книги, Търговско право

Comments are closed.