Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право » Вещноправно действие на смъртта

Вещноправно действие на смъртта

Заглавие: „Вещноправно действие на смъртта“

Автор: Стоян Ставру

ISBN: 978-954-730-522-9

Дата на издаване: 26 септември 2008 г.

Място на издаване: София

Обем: 328 стр.

Съдържание: разгледай

Издателство: Сиби

Свързана статия: разгледай

Въведение

 Като биологично и социално явление смъртта има огромно значение за човека. В исторически план с нея са били свързани огромен брой погребални обичаи и практики, свидетелстващи за различните религиозни вярвания на отделните народи. Смъртта е представлявала интерес още за древните философи и мислители, които често са пречупвали възгледите си за живота през призмата на неговия край.

Наред с всички останали свои аспекти смъртта има и важно юридическо значение. С настъпването й законодателят свързва редица правни последици, най-важната от които е прекратяването на правосубектността. Констатирането на смъртта води автоматично до отнемането на качеството на самостоятелен правен субект, съществувало до този момент в полза на починалия. Отпадането на правосубектността налага законодателното уреждане на отношенията, възникващи при разпределението на притежаваното от него имущество. Именно тези отношения са се наложили като основна, и като че ли единствена, група от правни последици, индивидуализиращи смъртта като особен юридически факт. Встрани от научните изследвания са останали вещно правните последици, настъпващи в резултат от самата смърт, без да е необходимо приемането на наследството на починалия. Именно в рамките на тези правни последици се поставят множество рядко коментирани въпроси, сред които: Притежава ли човешкият труп качеството вещ? Кой се признава за негов собственик? Какви са въздействията, които законодателството позволява да бъдат осъществявани по отношение на мъртвото човешко тяло? Има ли ограничения във връзка с възможните начини за погребение на починалия? Какви са вещно правните последици на погребението? Валидни ли са т. нар. погребални завещания? Възможна ли и следсмъртна репродукция и какво е значението на изразената приживе воля на починалото лице?

С настоящата разработка се цели разглеждането на гражданско правните, и още по-конкретно – на вещно правните въпроси, поставяни във връзка с настъпването на смъртта и отнасящи се до вещно правния статус на мъртвото човешко тяло преди и след неговото погребение. Направен е опит за обединяването и систематизирането на въпросите, касаещи настъпването на смъртта и промените, които това предизвиква в правния режим на човешкото тяло.

Книгата ще представлява интерес за практикуващите юристи и лекари, за търговците, предлагащи погребални услуги или извършващи дейности по преработване на отделени от човешкия труп органи, тъкани и клетки, както и за всеки, който се интересува от специфичните последици на смъртта, отнасящи се до вещно правния режим на мъртвото човешко тяло.

От автора

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в някоя от книжарниците на ИК „Сиби“ – виж списък тук.

Ако срещнете затруднения с намирането и закупуването на книгата, може да се обърнете директно към автора.

Related posts:

Filed under: Вещно право · Tags:

Comments are closed.