Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право » Въпроси на етажната собственост

Въпроси на етажната собственост

Въпроси на етажната собственост, Стоян СтавруЗаглавие: „Въпроси на етажната собственост“

АвторСтоян Ставру

ISBN: 978-954-730-580-9

Дата на издаване: 08 май 2009 г.

Място на издаване: София

Обем: 328 стр.

Съдържаниеразгледай

Издателство: Сиби

Свързани статии:

Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?

Къде се вписва договорът за управление на жилищен комплекс от затворен тип?

Права и задължения на ползвателите след промените в ЗУЕС

Въведение

Със Закона за управление на етажната собственост се уредиха редица нови правни институти, сред които: жилищните комплекси от затворен тип като особен режим за управление на общите части на сграда в режим на етажна собственост (чл. 2 ЗУЕС); прилежаща площ към сгради в режим на етажна собственост (чл. 4 ЗУЕС); предвиждане на възможност за провеждане на съвместни общи събрания (чл. 18 ЗУЕС); контролният съвет или контрольора (чл. 24 ЗУЕС); сдруженията на етажните собственици (чл. 25 ЗУЕС); регистърът на етажната собственост (чл. 44 ЗУЕС); фонд “Ремонт и обновяване” (чл. 50 ЗУЕС) и др. Предметът на ЗУЕС обаче е ограничен до управлението на етажната собственост в сгради с над три самостоятелни обекта, притежавани от различни собственици. Той не се прилага по отношение на въпросите, свързани с възникването на етажната собственост, определянето на общите части на сградата и определянето на дяловете на етажните собственици. Те остават уредени единствено в чл. 38 – чл. 40 ЗС. ЗУЕС не се прилага и по отношение на сгради в режим на етажна собственост, в които съществуват до три самостоятелни обекта, притежавани от различни собственици. Възникналата в тези сгради етажна собственост се урежда по правилата на чл. 32 ЗС (при два самостоятелни обекта) или по чл. 42 – чл. 44 ЗС (при три самостоятелни обекта). Поради посочените ограничения в предмета и приложното поле на ЗУЕС последният не следва да се разглежда като някаква радикална промяна в уредбата на етажната собственост, а по-скоро като опит за въвеждането на някои нови положения при нейното управление. Целта на направените нововъведения е насочена към оптимизиране на управлението на сградите в режим на етажна собственост и към осигуряване на поддръжка на жилищния фонд и прилежащите територии в добро състояние.

Тъй като изменения в Закона за собствеността не са съществени и са сравнително малко на брой, съществуващата до момента съдебна практика относно правната същност на възникващите при етажната собственост правоотношения следва да се разглежда като приложима и актуална. Що се касае за съдебната практика във връзка с управлението на етажната собственост, тя трябва да се разглежда съответно на новите моменти в ЗУЕС. Тя би следвало да остава водеща при правния режим на управление на етажната собственост извън приложното поле на ЗУЕС, в която хипотеза чл. 3 ЗУЕС препраща към ЗС.

При изследването на въпросите на етажната собственост в настоящото изложение първо са представени същностните белези на понятието за етажна собственост, предпоставките за нейното възникване и вещно правните отношения, с които тя е свързана. Направен е анализ на специфичните ограничения, изисквания и правила, свързани с притежаването и ползването на самостоятелните обекти и общите части в сградата. Специално внимание е отделено на дефинираните за пръв път от ЗУЕС жилищни комплекси от затворен тип, както и на специфичните тежести, съществуващи върху правото на собственост върху самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост. Представени са различните възможности при решаването на въпросите относно персонификация и мнозинства при етажната собственост, като са изложени техните предимства и недостатъци. Краят на изложението е посветен на важния въпрос за разходите, свързани с управлението и поддържането на сградата, тяхното извършване и разпределяне.

Книгата ще представлява интерес за практикуващите юристи, ангажирани с въпросите на етажната собственост; за лицата, инвестиращи в изграждането нови жилищни, курортни и административни сгради с планиран режим на етажна собственост; както и за всеки, който е провокиран от специфичните вещно правни проблеми на етажната собственост.

От автора

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в някоя от книжарниците на ИК „Сиби“ – виж списък тук.

Ако срещнете затруднения с намирането и закупуването на книгата, може да се обърнете директно към автора.

Related posts:

Filed under: Вещно право · Tags: ,

Comments are closed.