Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги » Въпроси на българското вещно право

Въпроси на българското вещно право

Въпроси на българското вещно право

Заглавие: „Въпроси на българското вещно право“

Автор: Стоян Ставру

ISBN: 978-954-9499-14-8

Дата на издаване: 7 януари 2010 г. (второ издание)

Място на издаване: София

Обем: 896 стр.

Въпроси: разгледай

Съдържание: разгледай

Издателство: Фенея

Свързани статии:

Обем на завършеност при груб строеж

Как 10-годишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката

Вещноправна стабилност на принудителното изпълнение

Завет на владение

Органичната архитектура и вещното право

Роторен сервитут при ветрогенератор

ВКС потвърди съществуването на квазилични сервитути

 прочети още

Въведение към второ издание

 Една година след излизането на първото издание въпросите, поставяни от българското вещно право, провокират все по-голям интерес и изискват все повече отговори, както от съвременната правна доктрина, така и от практикуващите юристи. Взаимодействието между класическите вещноправни концепции и нуждите на съвременния граждански оборот води до поставянето на различни проблеми, част от които са намерили своето място и в страниците на настоящия сборник.

Настоящото издание е допълнено с 13 нови въпроса: Данъчните задължения на прехвърлителя като особена тежест върху имота” (§ 9); “Възможно ли е съществуването на ограничени вещни права в полза на собственика на вещта” (§ 10); “Учредяване на ипотека върху новопостроена сграда при съществуваща ипотека върху земята” (§ 14); “Вещни права при застрояване над и под открити пространства” (§ 17); “Сделки с вещноправно действие при имоти с неуредени сметки по регулация” (§ 24); “Правни средства за придобиване на “паркоместа” (§ 25); “Ловуването като специфичен способ за придобиване на право на собственост” (§ 28); “Кога се изгубва правото на собственост върху изгубената вещ” (§ 30); „Съгласието на собственика на сградата при учредяване на правото на надстрояване” (§ 32); “Публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права” (§ 33); “Възникване на съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял” (§ 36); “Самозащита на правото на собственост” (§ 38); “Отнемане на владението чрез насилие или по скрит начин по смисъла на чл. 76 ЗС” (§ 39). Част от тях са били публикувани в сп. “Собственост и право” (§ 14, § 24, § 32, § 33, § 36) или в сп. “Общество и право” (§ 10 и § 17) в периода от първото издание на настоящата книга. Четири от посочените теми – § 28, § 30, § 38, § 39, са напълно нови. От предишното изложение са отпаднали § 8 “Някои аспекти от правната същност на етажната собственост”, § 9 „Правото на изкупуване по чл. 33 ЗС” и § 17 “Въпросът за доверителната собственост според българското законодателство”. Новите теми са добавени на съответните систематични места, което е довело до промяна в номерацията на отделните части.

Вярата на автора в съзидателната сила на въпросите се запазва и при второто издание на книгата. Целите, които си поставя и този път, са да разкрие огромното разнообразие на вещноправната материя и да провокира интерес към нейните предизвикателства.

Всички статии са преработени, допълнени и актуализирани към юни 2009 г. Съобразени са и двата нови закона в областта на вещното право: Законът за управление на етажната собственост и Законът за културното наследство, както и новия Семеен кодекс. За удобство е предоставена кратка сравнителна таблица на съответствията между използваните разпоредби на СК от 1985 г и СК от 2009 г.

От автора

с уважение и благодарност към читателя

Ноември 2009 г.

Въведение към първо издание

Въпросите на вещното право винаги са стояли със своята актуалност пред съдебната практика и правната доктрина. Днес те притежават още по-голямо значение с оглед на изключителната динамика в гражданския оборот и съсредоточаването на инвестициите към сделките с недвижими имоти. Именно разглеждането на част от въпросите на българското вещно право си поставя за цел настоящото изложение.

В съдържанието на разработката са включени, както осъвременени, преработени и допълнени версии на статии, публикувани в сп. “Собственост и право” и сп. “Пазар и право”, ИК “Труд и право”, през периода 2005-2007г. (§ 2, § 4, § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 13, § 15, § 16, § 21, § 22, § 23, § 28, § 32, § 33, § 34, § 35), така и разглеждането на някои нови въпроси, свързани с вещното право (§ 1, § 3, § 5, § 8, § 11, § 14, § 17, § 18, § 19, § 20, § 24, § 25, § 26, § 27, § 29, § 30, § 31, § 36). В структурата на изложението са обособени четири раздела, които следват класическата систематика на вещноправната материя: “І. Особености, свързани с обектите на вещните правоотношения”, “ІІ. Специфични права върху вещи”, “ІІІ. Придобиване на вещни права” и “ІV. Защита на вещните права”. Ако в първия раздел се разглеждат някои специфични обекти на правни отношения, каквито са пространството, бъдещите вещи, ценните книги, подпокривното пространство и покривът като общи части на сграда в режим на етажна собственост, то във втория се отделя внимание на права, чието съдържание и същност са предмет на дискусии и разногласия, като например правото на пристрояване, правото на подстрояване, правото на концесия, сервитутните права за упражняване на търговска дейност, ипотечното право. Третият раздел е посветен на способите за придобиване на вещни права и обсъжда специфичното приложение на принципа за свобода на договаряне при учредяването на вещните права, особеностите на фактическия състав на прехвърлителните сделки, както и някои конкретни способи за придобиване – възмездно установяване на владение върху движима вещ по чл. 78, ал. 1 ЗС, приращение, придобивна давност, апорт в търговско дружество и др. В четвъртия раздел са включени въпроси, свързани със защитата на вещните права, включително иска по чл. 38а ЗЖСК, исковете между съсобственици, иска за наследство, последиците от предявяването на отрицателен установителен иск с оглед на придобивната давност.

Авторът искрено се надява, че съдържанието на книгата ще достави удоволствие на всеки, който я прочете, но окончателната оценка за нейната стойност принадлежи на хората, които я държат в ръцете си.

От автора

Март 2008 г.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк (втори линк) или в книжарницата на „Нова звезда“ на следния адрес: гр. София, ул. Пиротска № 7, тел. 029831919, 0895770780.

Ако срещнете затруднения с намирането и закупуването на книгата, може да се обърнете директно към автора.

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги · Tags: , , ,

Comments are closed.