Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници, Търговско право » Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)

Книга №12 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“

Тип: сборник със съдебна практика

СъставителиТеофана Евгениева и Николай Павлевчев

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-2606-4

Дата на издаване: 13-и юни 2018 г.

Място на издаване: София

Обем: 752 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговорразгледай

Свързани статии:

Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ?“

Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността

Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Lex non exacte definit, sed arbitrio boni viri permittit.

Ежедневно стотици, а може би и хиляди спорове биват отнасяни пред съда в търсене на справедливо разрешение, според общото предписание на закона. Поради спецификата на гражданското съдопроизводство, постановеното от съда далеч надхвърля по значение и смисъл субективните предели на силата на пресъдено нещо. Съдебните актове заживяват своето битие на съдебна практика. Трансформират се в обект на проучване и изследване от практикуващите юристи, от представителите на доктрината, от изучаващите правни дисциплини. В тази нелека задача на анализ и синтез на общозначимото, заслужава адмирации трудът на Теофана Евгениева и Николай Павлевчев „Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012 – 2017)“, който откликва на нарастващата потребност от книжни издания, представящи систематизирана съдебна практика по отделни правни материи.

Сборникът съдържа над 220 решения и определения на състави на Върховния касационен съд по дела по несъстоятелност, прецизно и изчерпателно подбрани, подредени по оргинален начин, позволяващ диалог на книгата с читателя и насърчаващ търсенето на връзки между отделните съдебни произнасяния. В някои случаи решенията на върховната съдебна инстанция ни дават авторитетно тълкуване, което разкрива точния смисъл на закона,  а в други загатват за различия в правоприлагането, които често катализират тълкувателна практика на Върховния касационен съд, или са повод за законодателна намеса. В този смисъл сборникът не е статична картина на съдебната практика в определен отрязък от време, а по-скоро – визуализация на тенденциите при правораздавателната дейност в материята на търговската несъстоятелност.

И ако е вярна латинската сентенция, че законът не отмерва точно, а оставя свобода на справедливия човек да разсъждава, то сборникът е добра отправна точка за мислещите и търсещите юристи.

Нели Маданска

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници, Търговско право · Tags: ,

Comments are closed.