Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право » Публични вещни права

Публични вещни права

Публични вещни права. Стоян СтавруЗаглавие: „Публични вещни права. Конституционноправни и вещноправни аспекти “

АвторСтоян Ставру; Петър Илиев

ISBN: 978-954-9499-06-3

Дата на издаване: 10 юни 2009 г. (второ издание)

Място на издаване: София

Обем: 128 стр.

Съдържаниеразгледай

Издателство: Фенея

Свързана статия: разгледай

 

Въведение към второ издание

С оглед на интереса, който предизвика първото издание на настоящата монография, предлагаме на читателите второто редактирано издание, посветено на въпросите на публичните вещни права според българското законодателство.

С уважение: от авторите

2009 г.

Въведение към първо издание

Безспорно е въведеното конституционноправно разграничение между публичната и частната собственост, както в основния закон на Република България, така и в юриспруденцията на Конституционния съд. Въпросът за публичните ограничени вещни права, обаче, не е поставян в конституционнoправната доктрина и е предмет на разглеждане само от малко на брой публикации в областта на вещното право. Неговата специфичност предполага изследването му, както от гледна точка на съществуващата конституционноправна уредба, така и от вещноправен аспект. Настоящата студия (монография) е посветена именно на изясняването на същността на публичните вещни права, техния обхват и правен режим. Авторите са разгледали и анализирали съществуващата до настоящия момент практика на Конституционния съд и на Върховния касационен съд, както и коментарите на правната литература. Изложението се състои от три структурно обособени раздела: “Преглед на юриспруденцията на Конституционния съд и конституционноправен анализ на същността на публичните вещни права”, “Обхват на публичността като специфичен правен режим при вещните права” и “Правен режим на публичните вещни права”. В първия раздел се посочват конституционноправните основи и аспекти на публичността при вещните права, като се анализират подробно решенията на Конституционния съд, които се отнасят до този въпрос. Във втория раздел се изследва възможността за учредяване на различните видове публични ограничени вещни права с оглед на действащото българско законодателство и спецификата на отделните вещни права. Третият раздел е посветен на конкретния вещноправен режим на публичните ограничени вещни права.

Книгата представлява интерес, както за практикуващи юристи, така и за студенти, а също и за всички, които се интересуват от специфичните въпроси на публичните вещни права.

От авторите

2007 г.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк (втори линк) или в книжарницата на „Нова звезда“ на следния адрес: гр. София, ул. Пиротска № 7, тел. 029831919, 0895770780.

Ако срещнете затруднения с намирането и закупуването на книгата, може да се обърнете директно към автора.

Related posts:

Filed under: Вещно право · Tags:

Comments are closed.