Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!" » Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права

Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права

Книга №11 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“

Тип: научна монография

АвторДелян Недев

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-2474-9

Дата на издаване: 18-и декември 2017 г.

Място на издаване: София

Обем: 508 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговор: разгледай

Свързани статии:

Исторически бележки по повод първичните способи за придобиване на вещни права

Фигурата на „оригинерния приобретател“ на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД

За разделянето на придобивните способи на първични и производни

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Кой е титуляр на вещното право? Стабилно ли е то? Възможно ли е да отпадне? Противопоставими ли са правата на третите лица по отношение на последващите приобретатели? Тези въпроси са свързани с фактическия състав,  породил вещното право. Той може да води до първично или до производно придобиване.

Изследването се интересува от зависимостта на първично придобитото право от пораждащия го фактически състав. Обхванати са различни хипотези, като се обсъждат правата на оригинерния  собственик, предходния титуляр на правото, техните кредитори и правоприемници. Много от поставените въпроси засягат различни правни отрасли: конституционно право, вещно, облигационно и семейно право, граждански процес, административно право и процес, наказателно право и процес. Поради това книгата е насочена към широк кръг читатели: научни работници, практикуващи юристи и студенти по право.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Представяне на книгата: предстои.

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!" · Tags:

Comments are closed.