Articles Comments

Предизвикай правото! » Годишници, Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Трудово право, Търговско право » Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017

Годишник №2 (2017) от библиотека „Облигационно и търговско право“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017″

Тип: годишник

Библиотека: Облигационно и търговско право

Година: 2017

СъставителиСтоян СтавруРумен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-2569-2

Дата на издаване: 16-и април 2018 г.

Място на издаване: София

Обем: 772 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговорразгледай

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

„Като източник на общо и абстрактно регулиране на обществените отношения, нормативният акт не винаги съдържа пълна, ясна и непротиворечива уредба на обществените отношения, които регулира. При създаването на нормативния акт не могат да се предвидят и изчерпат всички хипотези, които възникват при реализиране на обществените отношения, чието развитие е непрекъснат процес. В практиката по конкретни дела, както и в задължителната практика по чл. 290 ГПК и по чл. 124 ЗСВ, съществуващите в правната уредба непълнота, неяснота или противоречия се преодоляват чрез тълкувателната дейност, с която се установява точния смисъл на закона /чл. 5 ГПК/. Съгласно разпоредбата на чл. 2 ГПК съдилищата са длъжни да разгледат и решат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права, поради което и при липса на пълен и ясен регламент на конкретни юридически факти, правният спор подлежи на разрешаване въз основа на изведената по тълкувателен път норма. В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото. Чрез тълкуването по аналогия действащото право се доразвива, като при аналогия на закона се разширява приложното поле на съответната правна норма, а при аналогия на правото се установява липсващата преди това правна норма.“

Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Годишници, Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Трудово право, Търговско право · Tags:

Comments are closed.